راهبند ستونی bollard rode blocker

  راهبند ستونی bollard rode blocker

  راهبند ستونی bollard rode blocker یکی از انواع راهبند های امنیتی و ضد انتحاری می باشد که در صورت برخورد با وسایط نقلیه موتوری باعث متوقف کردن و آسیب جدی به آنها می گردد.

  راهبند ستونی bollard rode blocker

  راهبند ستونی bollard rode blocker یکی از انواع راهبند های امنیتی و ضد انتحاری می باشد که در صورت برخورد با وسایط نقلیه موتوری باعث متوقف کردن و آسیب جدی به آنها می گردد.

  راهبند ستونی bollard rode blocker

  تولید راهبند ستونی طبق سفارش و با مشخصات فنی مورد نیاز

  راهبند ستونی bollard rode blocker

   

  نصب راهبند ستونی 

  راهبند ستونی bollard rode blocker

   

  اجرا و راه اندازی راهبند ستونی بولارد

  راهبند ستونی bollard rode blocker

  تولید کننده راهبند ستونی بولارد

  راهبند ستونی bollard rode blocker