دوربین ثبت وقایع خودرو

    دوربین ثبت وقایع خودرو

    دوربین ماشین(خودرو) دوربینی است برای ثبت و ضبط وقایع (حوادث) خودرو (هم اطراف و هم داخل کابین) چه در حال رانندگی و چه در حال پارک و خاموش بودن اتومبیل .از این میتوان در موارد بسیاری که امکان اثبات تخلفات فرد مقابل وجود ندارد به عنوان مدرک به پلیس و محاکم قضایی ارایه نمود .