چراغ قوه

    چراغ قوه

    به طور کلی از چراغ قوه، در مکان های تاریک و کم نور و یا در مواقعی که برق محیط قطع شده است استفاده می کنیم. از این گذشته، برای طبیعت گردی، کوهنوردی، کمپینگ و سفر، حتما به چراغ قوه نیاز پیدا خواهیم کرد. در وقوع حوادث غیرمترقبه ای مثل زلزله و سیل و غیره هم، چراغ قوه جزو وسایل حیاتی‌ای است.

    چراغ قوه

    چراغ قوه

    به طور کلی از چراغ قوه، در مکان های تاریک و کم نور و یا در مواقعی که برق محیط قطع شده است استفاده می کنیم. از این گذشته، برای طبیعت گردی، کوهنوردی، کمپینگ و سفر، حتما به چراغ قوه نیاز پیدا خواهیم کرد. در وقوع حوادث غیرمترقبه ای مثل زلزله و سیل و غیره هم، چراغ قوه جزو وسایل حیاتی‌ای است.