فرکانس یاب و سیگنال یاب signaldetector

    فرکانس یاب و سیگنال یاب signaldetector

    فرکانس یاب و سیگنال یاب signaldetector، امروزه با توجه به تهدیدات سازمانی و شخصی برنامه ریزی شده و غیر آن با مقاصد امنیتی یا سوء استفاده ها ، باید همواره مراقب اماکن خصوصی و یا عمومی مثل هتل ها، استخرها، اتاق جلسات و ... باشیم . با استفاده از فرکانس یاب دستگاه های مخفی را پیدا میکنیم.

    فرکانس یاب و سیگنال یاب signaldetector

    فرکانس یاب و سیگنال یاب signaldetector

    فرکانس یاب و سیگنال یاب signaldetector، امروزه با توجه به تهدیدات سازمانی و شخصی برنامه ریزی شده و غیر آن با مقاصد امنیتی یا سوء استفاده ها ، باید همواره مراقب اماکن خصوصی و یا عمومی مثل هتل ها، استخرها، اتاق جلسات و ... باشیم . با استفاده از فرکانس یاب دستگاه های مخفی را پیدا میکنیم.