تگ دستگاه گشت و نگهبانی

    تگ دستگاه گشت و نگهبانی

    تگ 125khz دستگاه گشت و نگهبانی از لوازم بسیار ضروری و مورد نیاز دستگاه گشت و نگهبانی است. از این تگها میتوان برای معرفی نگهبانان برای شروع گشت زنی و یا نصب در محل های مورد بازرسی و سرکشی نگهبانی استفاده میگردد.

     

     

    تگ دستگاه گشت و نگهبانی برای هر مکان باید یک تگ 125khz نصب و به سیستم نرم افزار و دستگاه اصلی معرفی گردد .تا در زمان سرکشی اطلاعات تگ مربوطه خوانده میشود و امکان حذف آن توسط نگهبانان وجود ندارد.