دستگاه های گشت و نگهبانی

    دستگاه های گشت و نگهبانی

    دستگاه گشت و نگهبانی یک سیستم چند کاره است که به بهبود کیفیت عملکرد پرسنل نگهبانی کمک می کند. وظیفه این دستگاه تدوین برنامه های مدون برای سرکشی و مراقبت از اماکن و محوطه های حساس است. روی این دستگاه سنسور اسکن اثر انگشت وجود دارد که برای ثبت حضور پرسنل بازرسی مورد استفاده قرار می گیرد.

     دستگاه های گشت و نگهبانی

    دستگاه های گشت و نگهبانی

    دستگاه گشت و نگهبانی یک سیستم چند کاره است که به بهبود کیفیت عملکرد پرسنل نگهبانی کمک می کند. وظیفه این دستگاه تدوین برنامه های مدون برای سرکشی و مراقبت از اماکن و محوطه های حساس است. روی این دستگاه سنسور اسکن اثر انگشت وجود دارد که برای ثبت حضور پرسنل بازرسی مورد استفاده قرار می گیرد.