چراغ های راهنمایی رانندگی ، علایم هشدار دهنده وفلاشر

    چراغ های راهنمایی رانندگی ، علایم هشدار دهنده وفلاشر

    بهبود ایمنی جاده ها و صرفه جویی در هزینه ها یکی از مزایای استفاده از علائم راهنمایی LED ست. از طریق علائم ترافیکی LED هوشمند که به وضعیت ترافیک فعلی واکنش نشان می دهند و رانندگان را در مورد زمان تخمینی سفر و رویدادهای ترافیکی پیش رو مطلع می کنند.

    چراغ های راهنمایی رانندگی ، علایم هشدار دهنده وفلاشر

    چراغ های راهنمایی رانندگی ، علایم هشدار دهنده وفلاشر

    بهبود ایمنی جاده ها و صرفه جویی در هزینه ها یکی از مزایای استفاده از علائم راهنمایی LED ست. از طریق علائم ترافیکی LED هوشمند که به وضعیت ترافیک فعلی واکنش نشان می دهند و رانندگان را در مورد زمان تخمینی سفر و رویدادهای ترافیکی پیش رو مطلع می کنند.