تجهیزات ورزشی و موتور سواری

    تجهیزات ورزشی و موتور سواری

    استفاده از لباسهای محافظ و سایر تجهیزات ایمنی و مراقبتی در بسیاری از ورزشهای پرتحرک لازم و ضروری می باشد. با توجه به حوادث بسیار زیادی که برای ورزشکاران عزیز بخصوص موتور سواران ، اسب سواری، دوچرخه سواری ، اسکیت و آلپاین همه ساله بوجود می آید. ضروری است تجهیزات مورد نیاز تهیه گردد.

    تجهیزات ورزشی و موتور سواری

    تجهیزات ورزشی و موتور سواری

    استفاده از لباسهای محافظ و سایر تجهیزات ایمنی و مراقبتی در بسیاری از ورزشهای پرتحرک لازم و ضروری می باشد. با توجه به حوادث بسیار زیادی که برای ورزشکاران عزیز بخصوص موتور سواران ، اسب سواری، دوچرخه سواری ، اسکیت و آلپاین همه ساله بوجود می آید. ضروری است تجهیزات مورد نیاز تهیه گردد.